Nder tiinaaje ɗe jokkuki kuuɗe elto dow limngal waɗetee ha jangirle nder laamorde lesdi kala hitande fuu, ɗum hitande 2018/2019, Hukuumaaji laamorde lesdi Najeriya, FCTA fuɗɗi kuuɗe moftuki bayaanuuji hoore’en jangirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje nder laamorde nden fuu. Dum wuttudu hakkilanooru taskaramji e wiɗito les hukumakakkilaooha andal ha hukumalaamorde […]

Hukuma polis’en lesdi Naajeeriya efti alƙawal hawtuki hoore bee ngomnati jihawol Cross River, ngam reenuki pattuga nyimraanga Nayraaji biliyonji ngam ngilla ferweere nder gallure Calabar laamorde jiha kan. Pattuga ngan latti nder nokkuje ɗe yillooɓe ngilla ferwere ɓurdi yilluki nder gallure Calabar. Njaajirka maaga dillani ɗuuɗal njaajirka babal hektaaji teemeɗɗe […]

Ciimaajo lesdi Naajeeriya tabidɗo ha majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru, Professor Tijjani Muhammad-Bande timmini taskaram ngam magguki ardungal hooreejo majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru (UNGA). mo 74. Ballo ardiiɗo lesdi musamman her wuttudu caakol kubaruuji e maatootiro, Garba Shehu, on wangini haala ka nder andinoore nde O wurtini nyande alat yawtunde. O […]

Majaliisa ndotti’en lesdi Naajeeriya, wangini yidde ngomnati wangina tabiɗɗi ngam sembiɗinki luuɓe ɗe doggintee nder lesdi ngam yiiki ɗe yaadi bee no luuɓe doggirta nder Duuniyaaru les kaɓɓidal (BASA). Hooreejo komitiiru kakkilanooru kawtal hoore hakkunde lesɗe Afirka, e /NEPAD, Senator Chimaroke Nnamani on waɗi noddandu ndun, mani kompaniwa pirooje Air […]

Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com